Partneři

Na řešení projektu se podílí celkem 7 partnerských organizací, příjemcem grantu a koordinátorem projektu je Ministerstvo životního prostředí

logo-aopkcr Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je v projektu zodpovědná za zjištění současného stavu a rozlohy mokřadů České republiky, přípravu databáze mokřadů a vyhodnocení druhové diverzity a velikosti populací netopýrů ve vybraných mokřadech mezinárodního významu.
logo-beleco Beleco z.s. vyhodnocuje ekologický stav mokřadů mezinárodního významu včetně jejich biodiverzity.  Výzkum probíhá ve čtrnácti lokalitách různých typů mokřadů –  rašelinišť, říčních niv, rybničních soustav a podzemní jeskynní soustavy. Monitoring vybraných  abiotických parametrů (chemismus vody a hladina podzemní vody) je kombinovaný s řadou biotických studií klíčových druhů a skupin (obojživelníci, ryby, vyšší rostliny, řasy, zooplankton, zemní hmyz, denní motýli a vážky). Beleco bude také editovat odbornou publikaci o stavu mokřadů v ČR, shrnující výstupy všech partnerů projektu.
logo-cso Česká společnost ornitologická má v projektu za úkol zjistit současný stav ptactva mokřadů ČR a stanovit jejich populační trendy. Zpracuje také doporučení pro management a udržitelné využívání mokřadů z hlediska zachování jejich biodiverzity a připraví Komunikační strategii pro vodní a mokřadní druhy ptáků. Výsledkem práce ČSO na projektu budou také prezentace, metodické a pracovní listy pro učitele a žáky základních a středních škol, záložky do knihy s motivy vodních ptáků a monotematické číslo Ptačího světa zaměřené na mokřady a jejich ptáky.
logo-enki ENKI, o.p.s. se zabývá hodnocením interakce mokřadů a klimatu a hodnocením interakce mokřadů a průmyslové těžby.
logo-university Jihočeská univerzita – Zemědělská fakulta bude vyhodnocovat vztah mokřadů a zemědělství. Provede socioekonomickou studii vztahů zemědělsky hospodařících subjektů k roli mokřadů v krajině a vytipuje příklady dobré praxe zaměřené na obnovu a využití mokřadů pro čištění vody ze zemědělských provozů, zakládání a využívání ochranných pásů pro ochranu kvality vody a obnovu mokřadů na zemědělské půdě.
logo-nea Norská agentura pro životní prostředí je v projektu zodpovědná za přípravu studijní cesty pro české partnery do Norska a rovněž se podílela na přípravě studijní cesty pro norské partnery do ČR. Je členem Řídícího výboru. 
logo-vurv Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. řeší téma interakcí mokřadů a zemědělství. Cílem je shromáždit současné znalosti o vzájemném vztahu mokřadů a zemědělského hospodaření a hledat cestu, jak zajistit efektivní ochranu mokřadů v zemědělsky využívané krajině.