Projekt

Projekt je zaměřen na ochranu, výzkum a udržitelné využívání mokřadů a jejich biodiverzity v souvislosti s naplňováním závazků vyplývajících z členství České republiky v mezinárodních úmluvách v ochraně přírody. Jedná se o projekt bilaterální, který je řešen ve spolupráci s norským partnerem, kterým je Norská agentura pro životní prostředí.

Projekt je v kategorii předem definovaných projektů, tj. byl připraven na základě výzvy norské strany, žadatelem a koordinátorem je Ministerstvo životního prostředí, projekt má sloužit k naplňování prioritních úkolů v oblasti naplňování mezinárodních úmluv v ochraně přírody.

Realizací projektu budou plněna vybraná usnesení Ramsarské úmluvy o mokřadech,  Bonnské úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů a Dohody o ochraně africko-eurasijských stěhovavých vodních ptáků (AEWA). Na národní úrovni dojde k plnění některých opatření Aktualizovaného státního programu ochrany přírody a krajiny.

Projekt je řešen ve spolupráci s partnerskými organizacemi, z nichž každá odpovídá za splnění specifické části projektu. Partnerský vztah je založen na základě smlouvy s Ministerstvem životního prostředí.

Jednotlivé aktivity projektu byly navrženy s ohledem na priority Ministerstva životního prostředí a relevanci naplňování mezinárodních úmluv v oblasti ochrany biodiverzity. Záměr projektu a jednotlivé aktivity byly schváleny na úrovni ministra životního prostředí, ministerstva financí a norským partnerem.

Projekt je financovaný z EHP fondů 2009-2014 v rámci programu CZ02 – Biodiverzita a ekosystémové služby. Rozpočet projektu je 27 772 000, – Kč, přičemž 80% nákladů bude pokryto z EHP fondů a z 20% z rozpočtu MŽP.